Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Koeldeal

Tenaamstelling
Koeldeal, gevestigd aan de Kanaaldijk NO 106, 5702 NW te Helmond (=postadres) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73878014, hierna te noemen Koeldeal.

Artikel 1: Definities
1.1 Koeldeal is organisatie, met een website en webwinkel, gericht op de verkoop van commerciële koelapparatuur, aanverwante artikelen en toebehoren. De website kan bezocht worden via www.Koeldeal.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.Koeldeal.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Koeldeal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Koeldeal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de order van een klant door Koeldeal. Koeldeal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit met opgaaf van reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 Verzendkosten van bestellingen die bezorgd worden, worden separaat vermeld in de bestelling. Voordat de klant de bestelling definitief afrond zijn de verzendkosten separaat en zichtbaar in het orderoverzicht getoond .
4.3 Koeldeal kan niet gehouden worden aan foutieve prijsvermeldingen bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een bestelling gedaan is op basis van foutieve vermelde prijzen stelt Koeldeal de klant hiervan tijdig op de hoogte. Bij het vervolgens niet akkoord van de juiste prijzen kan de klant de bestelling zonder verdere opgaaf van reden annuleren.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Tijdens het plaatsen van een bestelling kan de klant kiezen voor betaling via:
– iDeal overboeking (MisterCash voor België)
– Overmaken via bank/giro. (De factuur wordt voorafgaand aan levering naar het in de bestelling opgegeven e-mailadres verzonden).

Artikel 6. Levering
6.1 Koeldeal streeft ernaar om bestellingen van haar producten en apparatuur af te leveren volgens de levertijd vermeld bij het betreffende artikel. Hiertoe kan Koeldeal echter niet verplicht zijn. Indien overgekomen is dat er op basis van vooruitbetaling geleverd wordt geldt dat bovengenoemde levertijd pas ingaat na ontvangst van de betaling.
6.2 Bij maatwerkproducten kan de levertijd langer zijn dan de in het vorig artikel genoemde enkele werkdagen. Koeldeal zal de klant hierover informeren middels de bevestiging van de bestelling, danwel specifiek vermeld in geval van een prijsopgaaf.
6.3 De op de website aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
6.4 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@Koeldeal.nl of telefonisch: 085 – 0600868.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Koeldeal verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Koeldeal, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
8.3 Het is verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Koeldeal, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
8.4 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Koeldeal. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koeldeal.

Artikel 9. Retourneren van artikelen
9.1 Bij bepaling van de wet ‘kopen op afstand’ heeft de klant bij aanschaf van producten via Internet recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Dit betekent dat de klant de bij Koeldeal aangekochte producten binnen deze periode mag terugsturen.
Let op: De afkoelingsperiode geldt niet in geval van bestelling van maatwerk producten.
Bij retourneren van onze producten dient de klant;
– De retourzending te allen tijden vooraf per e-mail aan te melden
– Een briefje bij de retour toe te voegen met vermelding van het ordernummer, de klantgegevens en het rekeningnummer voor evt. terugboeking
– De artikelen in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour te sturen.
– Zelf zorg te dragen voor de (porto)kosten van de retourzending.
9.2 Bij in achtneming van de geldende voorwaarden tot retourneren en in geval dat omruiling niet ter sprake is, zal Koeldeal het orderbedrag binnen 14 dagen terugstorten op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 10. Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen Koeldeal en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Koeldeal heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Koeldeal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Privacy
12.1 Koeldeal respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Koeldeal zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Koeldeal zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.